Adler Legno-Parkettöl - rýchloschnúci olej na parkety pre podlahárov 10 l farblos - bezfarebný

299,20 € Uvedená cena je platná k 02.06.2023
Do obchodu

Rýchloschnúci olej pre priemyselnú povrchovú úpravu ihličnatých a listnatých drevín. Veľmi dobre preniká do dreva, zvýrazňuje jeho textúru a povrch je príjemný na dotyk. Je antistatický, chráni proti vode s veľmi dobrou plnivosťou. Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie). Náter nie je vhodný na exotické dreviny - massaranduba, ipe, či bangkirai. 
Výdatnosť: 
- cca 15 m2/L
Riedenie: 
- produkt je pripravený na spracovanie
Príprava podkladu 
Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica a pod., bez drevného prachu. Vlhkosť listnatých drevín môže byť maximálne 12%. Vlhkosť u ihličnatých drevín môže byť maximálne 15%. U drevín bohatých na extraktívne látky (dub, iroko) môže dôjsť k predĺženiu doby schnutia. 
Aplikácia 
Produkt  pred použitím dôkladne premiešajte. Nanášajte prvú vrstvu oleja - schnutia pri izbovej teplote cca 10-15 minút. 
Medzibrúsenie vykonávajte zrnitosťou 320-400 a odstráňte brúsny prach. Zabráňte prebrúseniu nakoľko môže dôjsť k rozdielom vo zvýraznení textúry dreva, ktoré sa žltnutím postupom času ešte zvýrazní. 
Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Pre úplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na zdravie ľudí a na životnéprostredieProdukt je horľavý a môže byť zapálený z potenciálnych zdrojov vznietenia.2.2 Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo pozor- PiktogramyGHS02, GHS07

Výstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.- Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a inýchzdrojov zapálenia. Nefajčite.P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P501 Zneškodnite obsah, nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH208 Obsahuje ftalanhydrid. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.- Označenie pre nebezpečné zložky Uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny,

Najhľadanejšie