CHEMOLUX S 1357 - Impregnačný základ na drevo 0,75 L bezfarebný

11,06 € Uvedená cena je platná k 01.06.2023
Do obchodu

Impregnačný základ na drevo určený pre použitie do exteriéru.Chráni drevo pred drevokaznými a drevosfarbujúcimi hubami, a drevokazným hmyzom.Doporučená oblasť použitia sú rôzne stavebno-stolárske výrobky: vnútorné a vonkajšie časti okien, vonkajšie dvere, obklady fasád z dreva, drevené prístrešky, balkónové zábradlia a pod.Produkt by sa nemal používať v interiéri.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Výdatnosť:
- 6-7 m2/L
Riedenie:
- bez riedenia
Príprava podkladu
Drevo musí byť pred aplikáciou čistí, suché, obrúsené a zbavené prachu.drevo musí byť dostatočne suché, aby sa impregnačný náter vsiakol do podkladu.Odstráňte živicu špachtľou.
Aplikácia
Na pripravený drevený podklad nanášajte impregnačný základ bez riedenia v 1-2 vrstvách.Nechajte zaschnúť 24 hodín a povrch prebrúste brúsnym papierom na drevo č. 180-240.Následne aplikujte vrchný náter napr. Chemolux Klasik alebo Chemolux Extra.
Čistenie náradia
Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou čističa na náradie.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Aspiračná toxicita, kategória nebezpečnosti 1Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 1
Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia
H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H 410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 301 + P 310 PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromáty, 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát, tebukonazol, permetrinIná nebezpečnosť
Nie je známa.

Najhľadanejšie