CHEMOPUR G U 2061 - Základná polyuretánová farba 8 L 0110 - šedá

162,70 € Uvedená cena je platná k 23.09.2023
Do obchodu

Polyuretánová dvojzložková farba slúžiaca ako základný náter na kovové podklady - strechy, nádrže, ploty, brány alebo konštrukcie.Použiteľná je hlavne tam, kde sa kladú vyššie požiadavky na vysokú kvalitu povrchovej úpravy.Spolu s vrchnou farbou Chemopur E v bielom odtieni sa môže táto kombinácia použiť pre nátery prichádzajúce do priameho styku s pitnou vodou a potravinami podľa schválenia RÚVZ.Výdatnosť:- 9-12 m2/LRiedenie:- U 6051- aplikácia štetcom: 0-15% riedidla- aplikácia bezvzduchovým striekaním: 0-5% riedidla- aplikácia vzduchovým striekaním: 10-20% riedidlaTuženie:- U 7081- tužiaci pomer: pomer tuženia je 4 diely farby : 1 diel tužidlaPríprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý a suchý.Predúprava čerstvo pozinkovaných plechov:Podklad očistite 5% vodným roztokom amoniaku s prídavkom saponátu (napr. na 1L vody pridajte 50 ml čpavkovej vody a 50 ml saponátu), dôkladne rozotrite po podklade do vytvorenia peny.Následne opláchnite čistou vodou a nechajte dôkladne preschnúť.Predúprava kovového podkladu:Pred náterom povrch otryskajte na Sa 2 1/2.Odstráňte okoviny, korózne splodiny, prach, soľ, mastnotu a iné nečistoty.Podľa potreby a požiadaviek povrch prebrúste brúsnym papierom.AplikáciaPred aplikáciou farbu dôkladne premiešajte a pridajte tužidlo spolu s riedidlom.Natužená a nariadená zmes sa po premiešaní nechá odstáť cca 15 minút, aby zložky zreagovali a vyprchali vzduchové bubliny.Životnosť natuženej a neriedenej zmesi je najmenej 4 hodiny.Na pripravený podklad aplikujte 1-2 nátery základnou farbou štetcom alebo striekaním.Hrúbka jednej vrstvy by mala byť 40-60 μm.Náter možno prisúšať pri 40-60°C 20-30 minút.Pred prisúšaním je potrebné nechať cca 10 minút odvetrať rozpúšťadlá.Na vzduchu zaschnutý náter je možné pretrieť ďalšou vrstvou najskôr po 6 hodinách, najneskôr do 2 dní.Po 2 dňoch odporúčame pred ďalším náterom povrch prebrúsiť.Náter je úplne vytvrdnutý po cca 7 dňoch.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite riedidlom U 6051, C 6000 alebo P 8500.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečný pre životné prostredie kategória dlhodobej nebezpečnosti: Chronická 2Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .P 270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénuIná nebezpečnosťNie je známa.

Najhľadanejšie