EPOLEX S2321 -Epoxidová farba na vane 1000 - biela 0,94 kg

39,46 € Uvedená cena je platná k 26.01.2023
Do obchodu

Tento dvojzložkový epoxidový email S 2321 na vane, je tou najlepšou odpoveďou na neustále sa zvyšujúce požiadavky trhu na tento produkt. Ako už samotný názov napovedá, je táto farba určená na renováciu povrchu smaltovaných povrchov ako sú napríklad vane, vaničky, chladničky a sprchové kúty. Prečítajte si náš blog o tom, ako si kolega doma renovoval touto farbou vanu.  Farba sa vyrába v základnom bielom lesklom odtieni a predáva sa ako súprava spolu s tužidlom. Aplikuje sa štetcom, valčekom alebo striekaním. Teoretická výdatnosť je 11 – 15 m2 z 1 kg natuženej zmesi. ( =cca 170cm dlhá 1 vaňa v dvoch vrstvach ). Aj keď patrí medzi najtvrdšie náterové hmoty, nedosahuje už také mechanické odolnosti a tvrdosti ako pôvodný keramický smalt, ktorý sa vypaľuje pri teplote okolo 1 000° C. (www.efarby.sk)Predpokladaná životnosť náteru je 5-8 rokov, jej dĺžka záleží na aplikácii, opatrnosti a údržbe. Epoxidová farba na vane sa riedi riedidlom: S 6300. 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226Acute Tox. 4, H312+H332Skin Irrit. 2, H315Skin Sens. 1, H317Eye Dam. 1, H318STOT SE 3, H335STOT RE 2, H373Aquatic Chronic 2, H411Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieDráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo privdýchnutí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.2.2. Prvky označovaniaVýstražný piktogramVýstražné slovoNebezpečenstvoNebezpečné látkyprodukt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínuxylén ( reakčná zmes izomérov a etylbenzénu )uhľovodíky, C9, aromatickébután-1-olVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojovzapálenia. Nefajčite.

Najhľadanejšie